Kryteria Przyjęcia Deklaracji Dotyczącej Wykazu Substancji Podlegających Procedurze Udzielania Zezwoleń w Ramach REACH (Załącznik XIV)

WAŻNE - Niniejsze wytyczne mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Niniejszy przewodnik ma na celu poinformowanie o zgodności z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie Rejestracji, Oceny, Udzielania Zezwoleń i Stosowanych Ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w ramach łańcucha dostaw. Poniższe kryteria akceptacji służą jako wytyczne w tworzeniu deklaracji informowania o obecności substancji z listy substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń w ramach REACH (załącznik XIV). Deklaracja odpowiednia musi zawierać następujące elementy:

 1. Powinna być na papierze firmowym.
  • Musi wskazać, że deklaracja/certyfikat jest oficjalnym dokumentem przedsiębiorstwa.

 2. Zawiera właściwe odniesienie prawne do Rozporządzenia REACH.
  • Należy podać rzeczywisty tytuł aktu prawnego, do którego deklaracja jest sporządzana w celu spełnienia wymogów, w tym przypadku Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie Rejestracji, Oceny, Udzielania Zezwoleń i Stosowanych Ograniczeń w Zakresie Chemikaliów (REACH). Dopuszczalna alternatywna nazwa:
   • Załącznik XIV do Rozporządzenia REACH (lista substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń w ramach REACH)

 3. Zawiera unikalne odniesienie do części lub produktów objętych deklaracją.

 4. Ogłasza status zgodności.
  • Stwierdza, że część(-i) lub produkt(-y) nie wykorzystują do produkcji, konserwacji lub naprawy, substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń, lub:
  • Stwierdza, że część(-i) lub produkt(-y) wykorzystują do produkcji, konserwacji lub naprawy, substancje podlegające procedurze udzielania zezwoleń.

   Jeżeli część(-i) lub produkt(-y) zawierają substancje znajdujące się na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń, deklaracja musi wskazywać która substancja jest obecna i w którym produkcie lub części.

 5. Musi być podpisana przez odpowiedniego, upoważnionego przedstawiciela.
  • Należy podać nazwisko, dane kontaktowe i stanowisko.

 6. Zawiera zaktualizowaną datę wydania.
  • Lista substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń w ramach REACH (załącznik XIV) jest okresowo aktualizowana. W związku z tym w oświadczeniu należy wskazać, że ma ono zastosowanie do ostatnich dodanych substancji i podać datę.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze