Wniosek Regulacyjny Dotyczący Wykazu Substancji Podlegających Procedurze Udzielania Zezwoleń w Ramach REACH (Załącznik XIV)

Co to jest?
Substancje wymienione w Wykazie Substancji Podlegających Procedurze Udzielania Zezwoleń w Ramach REACH (Załącznik XIV) muszą spełniać wymogi REACH dotyczące SVHC (Substances of Very High Concern/Substancji Stanowiących Bardzo Duże Zagrożenie), a także wymagają dodatkowych zezwoleń, aby mogły zostać wprowadzone do obrotu w UE lub być stosowane w UE po określonej dacie wygaśnięcia.

Producenci, importerzy lub dalsi użytkownicy mogą składać wnioski o udzielenie zezwolenia na stosowanie substancji włączonej do załącznika XIV. Wnioski wymagają szczegółowych informacji i dokumentacji oraz muszą być złożone co najmniej 18 miesięcy przed upływem terminu ostatecznej daty wygaśnięcia substancji. Zezwolenie jest udzielane, jeżeli we wniosku wykazano, że zagrożenia związane ze stosowaniem substancji mogą zostać zmniejszone. Po udzieleniu zezwolenia podmiot wnioskujący otrzymuje numer zezwolenia w celu poświadczenia zastosowania substancji (zgodnie z udzielonym zezwoleniem).

Jak zacząć?
Aby móc zrealizować to żądanie, potrzebne są informacje na temat substancji chemicznych zawartych w częściach lub produktach. Jeśli nie produkujecie tych części/produktów samodzielnie, informacje te należy uzyskać zwracając się do dostawców.

Deklaracja powinna zostać złożona na papierze firmowym z aktualną datą i podpisem osoby upoważnionej. Powinna ona również zawierać jasne stanowisko, czy części/produkty, które są dostarczane klientowi, zawierają czy też nie zawierają żadnych substancji z listy w załączniku XIV. Należy również wspomnieć o ostatniej aktualizacji wykazu z lutego 2020 r., która obecnie zawiera 54 substancje.

Dlaczego mój klient pyta mnie o te informacje?
Celem Listy Substancji Podlegających Procedurze Udzielania Zezwoleń w Ramach REACH jest zebranie informacji o tym, czy substancje wymienione w załączniku XIV są stosowane w produkcji, konserwacji lub naprawie produktów Waszego klienta. Pozwoli to klientowi na zidentyfikowanie wszelkich sytuacji, w których wymagane jest uzyskanie zezwolenia przed wprowadzeniem produktu na rynek UE oraz udokumentować ich zgodność.

Podsumowując, klient potrzebuje tych informacji aby móc importować swoje części/produkty do UE i wprowadzać je na rynek UE.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Centrum Pomocy Dostawcy lub można się skontaktować z Assent pod adresem: compliancesupport@assent.com.

+1-877-902-3150 English
+1-855-724-7044 Deutsch
+1-855-724-5211 中文热线
+1-855-724-6196 Français
+1-855-724-6215 Italiano
+1-855-724-7015 日本語
+1-855-724-1775 Español
+1-855-724-4759 Português
+1-855-724-5210 Polski

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze