KRYTERIA PRZYJĘCIA DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ DYREKTYWY RoHS

WAŻNE - Niniejsze wytyczne mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Niniejszy przewodnik zawiera standardową listę kontrolną Assent Compliance w celu dokonania przeglądu deklaracji dotyczących zgodności z dyrektywą 2011/65/UE i dyrektywą delegowaną Komisju (UE) 2015/863 tzw. "dyrektywą RoHS" w ramach łańcucha dostaw i nie należy ich mylić z wymogiem dotyczącym unijnych deklaracji zgodności ("DoC"). Wytyczne dotyczące unijnych deklaracji zgodności (“DoC”) można znaleźć w załączniku VI do dyrektywy RoHS.

 1. Powinna być na papierze firmowym.
  • Musi wskazać, że deklaracja/certyfikat jest oficjalnym dokumentem przedsiębiorstwa.

 2. Zawiera właściwe odniesienie prawne do dyrektywy RoHS. 
  • Oznacza to, że dostawca posiada pewną wiedzę na temat przepisu. Rzeczywisty tytuł prawny: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. oraz dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ("dyrektywa RoHS").
   • Inne dopuszczalne referencje:
    • Dyrektywa 2011/65/UE i (UE) 2015/863
    • Dyrektywa UE RoHS 2011/65/UE i (UE) 2015/863
    • Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE i RoHS III (UE) 2015/863

 3. Zawiera unikalne odniesienie do części lub produktów objętych deklaracją.

 4. Ogłasza status zgodności.
  • Stwierdza, że część(-i) lub produkt(-y) nie zawiera(-ją) żadnych substancji przekraczających określony limit.
  • Stwierdza, że część(-i) lub produkt(-y) zawiera(-ją)  substancje przekraczające określony limit .
   • Musi zidentyfikować substancję lub substancje powodujące niezgodność w odniesieniu do części lub do produktu. 
  • Stwierdza, że część lub produkt zawiera substancje przekraczających określony limit z wyłączeniem.
   • Musi określać wyłączenie oraz substancję lub substancje w odniesieniu do części lub do produktu.

 5. Ogłasza zwolnienie (jeśli dotyczy). 
  • Jeżeli jakiekolwiek części lub produkty korzystają z wyłączenia określonego w załącznikach III lub IV do dyrektywy RoHS 2011/65/UE, muszą one być ujawniane w odniesieniu do części lub do produktu z zastosowaniem wyłączenia.

 6. Musi być podpisana przez odpowiedniego, upoważnionego przedstawiciela.
  • Należy podać nazwisko, dane kontaktowe i stanowisko.
  • Musi być pracownikiem firmy wydającej deklarację. 
  • Stanowisko pracy powinno wskazywać stopień znajomości materiałów lub produktu wystarczający do określenia statusu zgodności i pozycja powinna być adekwatna do związania firmy.
   • np. inżynieria, jakość, materiały, kierownik ds. zgodności.

 7. Zawiera datę wydania.
  • Deklaracja nie powinna mieć więcej niż dwa lata, chyba że:
   • Nastąpiła zmiana statusu wyłączenia stosowanego w deklaracji.
   • Do dyrektywy RoHS dodano nowe substancje.
   • Branża zgłaszającego często zmienia materiały w produkcji części objętych deklaracją, w którym to przypadku deklaracja powinna być aktualizowana po.


Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze