KRYTERIA PRZYJĘCIA DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ROZPORZĄDZENIA REACH SVHC

WAŻNE - Niniejszy poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Niniejszy poradnik przedstawia standardową listę kontrolną Assent Compliance stosowaną przy sprawdzaniu deklaracji dotyczących zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w ramach łańcucha dostaw. Poniższe kryteria przyjęcia deklaracji dotyczą informowania o obecności substancji z listy kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC).

 1. Deklaracja na papierze firmowym.
  • Deklaracja/certyfikat musi być oficjalnym dokumentem wydanym przez przedsiębiorstwo.

 2. Właściwe odniesienie prawne do rozporządzenia REACH.
  • Oznacza to, że dostawca posiada pewną wiedzę na temat przepisu. Faktyczna nazwa przepisu: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
   • Lista SVHC REACH ("lista kandydacka").

 3. Jasne odniesienie do części lub produktów objętych deklaracją. Może to być:
  • Oświadczenie na poziomie przedsiębiorstwa lub oświadczenie zbiorcze bez listy konkretnych części/produktów, np. “To oświadczenie odnosi się do wszystkich produktów sprzedawanych przez ABC Corporation”, “To oświadczenie odnosi się do wszystkich produktów produkowanych przez ABC Corporation za wyjątkiem tych wymienionych poniżej”, itd.
   • Części/produkty, które nie są zgodne muszą jednak być jednoznacznie wskazane.
  • Deklaracja wskazująca osobno konkretne części.

 4. Status zgodności.
  • Stwierdza, że część lub produkt nie zawiera żadnych substancji znajdujących się na liście kandydackiej SVHC.
  • Stwierdza, że część lub produkt zawiera substancje znajdujące się na liście kandydackiej SVHC.

 5. Zawarte substancje (jeśli dotyczy).
  • Jeżeli część lub części zawierają SVHC, deklaracja musi zawierać informację o tym, które substancje są obecne oraz w której części lub częściach.

 6. Podpis uprawnionego przedstawiciela.
  • Należy podać imię, nazwisko, dane kontaktowe i stanowisko.
  • Osoba ta musi być pracownikiem firmy wydającej deklarację. 
  • Stanowisko pracy powinno wskazywać na stopień znajomości materiałów lub produktu wystarczający do określenia statusu zgodności i pozycja powinna być adekwatna do zobowiązania firmy.
   • np. Inżynieria, Jakość, Materiały, Kierownik ds. zgodności.

 7. Data wydania.
  • Lista kandydacka SVHC jest zazwyczaj aktualizowana co sześć miesięcy. Deklaracja musi zatem wskazywać, że dotyczy także najnowszych pozycji listy kandydackiej i zawierać datę wydania dokumentu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze