KRYTERIA PRZYJĘCIA DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ROZPORZĄDZENIA REACH SVHC

WAŻNE - Niniejszy poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Niniejszy poradnik przedstawia standardową listę kontrolną Assent Compliance stosowaną przy sprawdzaniu deklaracji dotyczących zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w ramach łańcucha dostaw. Poniższe kryteria przyjęcia deklaracji dotyczą informowania o obecności substancji z listy kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC).

    1. Deklaracja na papierze firmowym.
     • Deklaracja/certyfikat musi być oficjalnym dokumentem wydanym przez przedsiębiorstwo.

    2. Właściwe odniesienie prawne do rozporządzenia REACH.
     • Oznacza to, że dostawca posiada pewną wiedzę na temat przepisu. Faktyczna nazwa przepisu: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
      • Lista SVHC REACH ("lista kandydacka").

    3. Jasne odniesienie do części lub produktów objętych deklaracją. Może to być:
     • Oświadczenie na poziomie przedsiębiorstwa lub oświadczenie zbiorcze bez listy konkretnych części/produktów, np. “To oświadczenie odnosi się do wszystkich produktów sprzedawanych przez ABC Corporation”, “To oświadczenie odnosi się do wszystkich produktów produkowanych przez ABC Corporation za wyjątkiem tych wymienionych poniżej”, itd.
      • Części/produkty, które nie są zgodne muszą jednak być jednoznacznie wskazane.
     • Deklaracja wskazująca osobno konkretne części.

    4. Status zgodności.
     • Stwierdza, że część lub produkt nie zawiera żadnych substancji znajdujących się na liście kandydackiej SVHC powyżej dopuszczalnego progu.
     • Stwierdza, że część lub produkt zawiera substancje znajdujące się na liście kandydackiej SVHC powyżej dopuszczalnego progu.

    5. Zawarte substancje (jeśli dotyczy).
     • Jeżeli część lub części zawierają SVHC, deklaracja musi zawierać informację o tym, które substancje są obecne oraz w której części lub częściach.

    6. Podpis uprawnionego przedstawiciela.
     • Należy podać imię, nazwisko, dane kontaktowe i stanowisko.
     • Osoba ta musi być pracownikiem firmy wydającej deklarację. 
     • Stanowisko pracy powinno wskazywać na stopień znajomości materiałów lub produktu wystarczający do określenia statusu zgodności i pozycja powinna być adekwatna do zobowiązania firmy.
      • np. Inżynieria, Jakość, Materiały, Kierownik ds. zgodności.

    7. Data wydania.
     • Lista kandydacka SVHC jest zazwyczaj aktualizowana co sześć miesięcy. Deklaracja musi zatem wskazywać, że dotyczy także najnowszych pozycji listy kandydackiej i zawierać datę wydania dokumentu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze