KRYTERIA PRZYJĘCIA DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ROZPORZĄDZENIA REACH SVHC

WAŻNE - Niniejsze wytyczne mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Niniejszy przewodnik zawiera standardową listę kontrolną Assent Compliance w celu dokonania przeglądu deklaracji dotyczących zgodności z rozporządzeniem (EC) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w ramach łańcucha dostaw. Poniższe kryteria przyjęcia deklaracji służą do informowania o obecności substancji na liście substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie (SVHC).

 1. Powinna być na papierze firmowym.
  • Musi wskazać, że deklaracja/certyfikat jest oficjalnym dokumentem przedsiębiorstwa.

 2. Zawiera właściwe odniesienie prawne do rozporządzenia REACH. 
  • Oznacza to, że dostawca posiada pewną wiedzę na temat przepisu. Rzeczywisty tytuł prawny: Rozporządzenie (EC) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
   • Lista SVHC REACH ("lista kandydacka").

 3. Zawiera unikalne odniesienie do części lub produktów objętych deklaracją.

 4. Ogłasza status zgodności.
  • Stwierdza, że część(-i) lub produkt(-y) nie zawiera(-ją) żadnych substancji znajdujących się na liście kandydackiej SVHC.
  • Stwierdza, że część(-i) lub produkt(-y) zawiera(-ją) substancje znajdujące się na liście kandydackiej SVHC.

 5. Deklaruje obecność substancji (jeśli dotyczy).
  • Jeżeli część(-i) lub produkt(-y) zawierają SVHC, deklaracja musi wymienić substancje, które są obecne, i musi je bezpośrednio powiązać z częścią lub produktem, w których substancje są obecne.

 6. Musi być podpisana przez odpowiedniego, upoważnionego przedstawiciela.
  • Należy podać nazwisko, dane kontaktowe i stanowisko.
  • Musi być pracownikiem firmy wydającej deklarację. 
  • Stanowisko pracy powinno wskazywać stopień znajomości materiałów lub produktu wystarczający do określenia statusu zgodności i pozycja powinna być adekwatna do związania firmy.
   • np. inżynieria, jakość, materiały, kierownik ds. zgodności.

 7. Zawiera datę wydania.
  • Lista kandydacka SVHC jest zazwyczaj aktualizowana co sześć miesięcy. Deklaracja musi określać, że dotyczy najnowszych uzupełnień listy kandydackiej i zawierać datę wydania dokumentu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze