Złożenie Deklaracji w Sprawie Dyrektywy UE RoHS przez Portal Dostawcy

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i UE 2015/863 ogranicza dziesięć substancji i grup substancji powyżej określonego progu na jednorodnym poziomie materiałowym. Zezwala ona pewne wyłączenia w odniesieniu do stosowania substancji objętych ograniczeniami w poszczególnych elementach i/lub konkretnych zastosowaniach produktów.

Te szczególne wyłączenia są udokumentowane w załączniku III i załączniku IV do dyrektywy 2011/65/UE. Dostawcy nie mogą zakładać, że wyłączenia mają automatyczne zastosowanie do ich komponentów, części, materiałów lub produktów i są oni zachęcani do zwracania się o zgodę na stosowanie wszelkich wymaganych wyłączeń UE RoHS za pośrednictwem ich przedstawiciela ds. Łańcucha Dostaw. Niewłaściwe zastosowanie wyłączenia może zostać uznane jako niezgodność prowadząca do działań egzekwujących i/lub dyskwalifikacji dostawcy.

Kryteria Przyjęcia Deklaracji Dotyczącej Dyrektywy RoHS

Złożenie Deklaracji w Sprawie Dyrektywy UE RoHS przez Portal Dostawcy

Po otrzymaniu wiadomości e-mail można odpowiedzieć na zaległe pytania poprzez kliknięcie na link do Portalu Dostawcy. Wybierz RoHS i kliknij Start.

 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj informacje, które będą potrzebne do wypełnienia deklaracji dla tej regulacji i kliknij Get Started (Rozpocznij):

  mceclip8.png

  W tym oknie są również podane linki do Product List (Listy Produktów) i Substance List (Listy Substancji) jako źródła informacji. Listy te wyświetlą się w formacie Excel.

 2. Na stronie głównej należy zapoznać się ze szczegółami Dyrektywy i dostępnymi Resources (Źródłami Informacji).

  mceclip28.png

 3. Użyj pól wyboru, aby zaznaczyć swoje produkty i kliknij Declare for Selected (Zadeklaruj Zaznaczone):

  mceclip15.png

  Można zadeklarować dla poszczególnych produktów lub wybrać produkty masowo. Aby wyświetlić więcej produktów, otwórz menu rozwijane w prawym dolnym rogu tabeli i wybierz items per page (żądaną liczbę produktów) do wyświetlenia na stronie.

 4. Na następnej stronie, przejrzyj sekcję Product Details (Szczegóły Produktu):

  mceclip3.png

 5. Jeśli posiadasz plik XML IPC-1752A, aby przyspieszyć proces deklaracji, kliknij Upload File (Wyślij Plik).

 6. Korzystając z File Explorer (Przeglądarki Plików), przeglądnij pliki swojej organizacji, dołącz plik XML i kliknij Open (Otwórz).

  Wysłanie poprawnego pliku XML IPC-1752A wypełni odpowiednie sekcje poniżej danymi zawartymi w XML. Aby kontynuować deklarowanie bez pliku XML, przejdź do kroku 8.

 7. Aby kontynuować deklarowanie bez pliku XML, kliknij Next (Dalej) aby rozszerzyć sekcję Product Statements (Oświadczenia o Produktach).

 8. Wybierz oświadczenie dla swoich produktów i kliknij Next (Dalej):

  mceclip17.png

  Jeśli deklarujesz z wyłączeniami, wybierz wyłączenia z listy rozwijanej:

  mceclip19.png

 9. W sekcji Supporting Documents (Dokumenty Towarzyszące) kliknij Upload (Wyślij).

 10. Korzystając z File Explorer (Przeglądarki Plików), przeglądnij pliki swojej organizacji, dołącz odpowiedni plik i kliknij Open (Otwórz).

 11. Z listy rozwijanej wybierz file type (typ) dla przesyłanego pliku:

  mceclip20.png

  Aby usunąć dokument, kliknij "x". Możesz wysłać wiele dokumentów towarzyszących:

  mceclip21.png

 12. Po przesłaniu Supporting Documents (dokumentów towarzyszących) kliknij Next (Dalej).

 13. W sekcji Substance Information (Informacje o Substancjach) kliknij Add Substances (Dodaj Substancje):

  mceclip22.png

 14. W oknie Add Substances (Dodaj Substancje), które zostanie otwarte, wprowadź wymagane informacje zaznaczone na czerwono.

  mceclip9.png

  Wprowadzenie nieobowiązkowych informacji może pomóc klientowi. Możesz również usunąć lub zmienić wprowadzone tu informacje przed zakończeniem procesu przesyłania.

 15. *Jeżeli powyżej zadeklarowano wyłączenie, wybierz żądane wyłączenie (Exemption) z listy rozwijanej. Wybrane wyłączenia muszą być zgodne z zadeklarowaną substancją. Na przykład, jeśli zadeklarowano obecność "ołowiu/związków ołowiu", wybrane wyłączenie musi być dla ołowiu.

 16. Aby zakończyć dodawanie substancji, kliknij Add (Dodaj).

 17. Po zakończeniu dodawania substancji, przejrzyj wprowadzone informacje w tabeli Substance Information (Informacje o Substancjach):

  mceclip24.png

 18. Powtórz ten proces dla każdej substancji, która musi być zadeklarowana i kliknij Next (Dalej).

 19. W sekcji Review (Przegląd) zobaczysz powiadomienie, czy informacje są prawidłowo zestawione i gotowe do złożenia.

  mceclip25.png

  Może zaistnieć potrzeba przedstawienia komentarza (Comment) w tej sekcji, jeśli klient o to poprosił.

 20. Kliknij Submit (Wyślij), aby zakończyć proces deklarowania dla RoHS i wrócić do strony głównej.

 21. W razie potrzeby należy powtórzyć proces składania deklaracji dla pozostałych części, które nie zostały uwzględnione w procesie składania tej deklaracji, i kliknąć przycisk Done (Gotowe), aby złożyć deklaracje.

 22. Na stronie Declaration Summary (Podsumowanie Deklaracji) można przejrzeć szczegóły składanej deklaracji i kliknąć Continue (Kontynuuj), aby zakończyć składanie deklaracji:

  mceclip26.png
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze