Złożenie deklaracji w sprawie Dyrektywy UE REACH SVHC przez Portal Dostawcy

REACH (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń i Stosowanych Ograniczeń w Zakresie Chemikaliów, EC 1907/2006) to rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie chemikaliów, które wymaga, aby substancje chemiczne w ich postaci własnej, jako składniki preparatów oraz wszystkie celowo uwalniane substancje z wyrobów były rejestrowane w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Rozporządzenie ma zastosowanie do substancji produkowanych w UE lub sprowadzanych do UE w ilości co najmniej 1 tony rocznie. Zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH w sprawie substancji Wzbudzających Szczególnie Duże Obawy (SVHC) dostawca produkowanych i importowanych wyrobów dostarczy klientom informacje na temat SVHC, jeżeli ich stężenie przekracza dopuszczalną ilość 0,1% na poziomie wyrobu. SVHC są zdefiniowane na podstawie Listy Substancji Kandydujących do Uzyskania Zezwolenia, która jest sporządzana przez Europejską Agencję Chemikaliów.

Wzór Deklaracji UE REACH SVHC

Kryteria Przyjęcia Deklaracji Dotyczącej Dyrektywy UE REACH SVHC

Złożenie deklaracji w sprawie Dyrektywy UE REACH SVHC przez Portal Dostawcy 

Po otrzymaniu wiadomości e-mail można odpowiedzieć na zaległe pytania poprzez kliknięcie na link do Portalu Dostawcy. Wybierz REACH i kliknij Start.

 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj informacje, które będą potrzebne do wypełnienia deklaracji dla tej regulacji i kliknij Get Started (Rozpocznij):

  mceclip40.png

  W tym oknie są również podane linki do Product List (Listy Produktów) i Substance List (Listy Substancji) jako źródła informacji. Listy te wyświetlą się w formacie Excel.

 2. Na stronie głównej należy zapoznać się ze szczegółami Dyrektywy i dostępnymi Resources (Źródłami Informacji).

  mceclip41.png

 3. Wybierz żądaną Listę REACH z menu rozwijanego Substance List Version (Wersja Wykazu Substancji). Najnowsza lista jest domyślnie dostępna.

 4. Użyj pól wyboru, aby zaznaczyć swoje produkty i kliknij Declare for Selected (Zadeklaruj Zaznaczone):

  mceclip42.png

  Można zadeklarować dla poszczególnych produktów lub wybrać produkty masowo. Aby wyświetlić więcej produktów, otwórz menu rozwijane w prawym dolnym rogu tabeli i wybierz items per page (żądaną liczbę produktów) do wyświetlenia na stronie.

 5. Na następnej stronie, przejrzyj sekcję Product Details (Szczegóły Produktu):

  mceclip43.png

 6. W razie potrzeby użyj przycisków, aby określić, czy każdy produkt dla wybranej grupy produktów jest uważany za single article (pojedynczy wyrób), czy też za complex object (złożony obiekt) składający się z wielu połączonych wyrobów.

 7. Jeśli posiadasz plik XML IPC-1752A, aby przyspieszyć proces deklaracji, kliknij Upload File (Wyślij Plik).

  Wysłanie poprawnego pliku XML IPC-1752A wypełni odpowiednie sekcje poniżej danymi zawartymi w XML. Aby kontynuować deklarowanie bez pliku XML, przejdź do kroku 9.

 8. Korzystając z File Explorer (Przeglądarki Plików), przeglądnij pliki swojej organizacji, dołącz plik XML i kliknij Open (Otwórz).

 9. Aby kontynuować deklarowanie bez pliku XML, kliknij Next (Dalej) aby rozszerzyć sekcję Product Statements (Oświadczenia o Produktach).

 10. Wybierz oświadczenie dla swoich produktów i kliknij Next (Dalej):

  mceclip44.png

 11. W sekcji Supporting Documents (Dokumenty Towarzyszące) kliknij Upload (Wyślij).

 12. Korzystając z File Explorer (Przeglądarki Plików), przeglądnij pliki swojej organizacji, dołącz odpowiedni plik i kliknij Open (Otwórz).

 13. Z listy rozwijanej wybierz file type (typ) dla przesyłanego pliku:

  mceclip45.png

  Aby usunąć dokument, kliknij "x". Możesz wysłać wiele dokumentów towarzyszących.

 14. Po przesłaniu Supporting Documents (dokumentów towarzyszących) kliknij Next (Dalej).

 15. W sekcji Substance Information (Informacje o Substancjach) kliknij Add Substances (Dodaj Substancje):

  mceclip46.png

  Nowa sekcja otwiera się po prawej stronie strony. Sekcja ta pozostanie zwinięta, chyba że wybrane oświadczenie określa zastosowanie substancji.

 16. W oknie Add Substances (Dodaj Substancje), które zostanie otwarte, wprowadź wymagane informacje zaznaczone na czerwono i kliknij Add (Dodaj):

  mceclip47.png

  Nazwa Artykułu jest nowym polem które może być wymagane. Wprowadzenie nieobowiązkowych informacji może pomóc klientowi. Możesz również usunąć lub zmienić wprowadzone tu informacje przed zakończeniem procesu przesyłania.

 17. Po zakończeniu dodawania substancji, przejrzyj wprowadzone informacje w tabeli Substance Information (Informacje o Substancjach):

  mceclip50.png

 18. Powtórz ten proces dla każdej substancji, która musi być zadeklarowana i kliknij Next (Dalej).

 19. W sekcji Review (Przegląd) zobaczysz powiadomienie, czy informacje są prawidłowo zestawione i gotowe do złożenia.

  Może zaistnieć potrzeba przedstawienia Comment (komentarza) w tej sekcji, jeśli klient o to poprosił.

 20. Kliknij Submit (Wyślij), aby zakończyć proces deklarowania dla REACH i wrócić do strony głównej.

 21. W razie potrzeby należy powtórzyć proces składania deklaracji dla pozostałych części, które nie zostały uwzględnione w procesie składania tej deklaracji, i kliknąć Done (Gotowe), aby złożyć deklaracje.

 22. Na stronie Declaration Summary (Podsumowanie Deklaracji) można przejrzeć szczegóły składanej deklaracji i kliknąć Continue (Kontynuuj), aby zakończyć składanie deklaracji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat REACH SVHC, pobierz dokument Assent's REACH in 2020 & Beyond Guide.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 3
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze