Składanie deklaracji w sprawie Rozporządzenia UE REACH SVHC w Portalu Dostawcy

REACH (Rejestracja, Ocena, Autoryzacja i Ograniczenie Chemikaliów, WE 1907/2006) to rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie chemikaliów, które wymaga, aby substancje chemiczne w ich postaci własnej, jako składniki preparatów oraz wszystkie celowo uwalniane substancje z wyrobów były rejestrowane w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Rozporządzenie ma zastosowanie do substancji produkowanych w UE lub sprowadzanych do UE w ilości co najmniej 1 tony rocznie. Zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH dotyczącymi Substancji Stanowiących Bardzo Duże Zagrożenie (SVHC) dostawca produkowanych i importowanych wyrobów powinien przekazać klientom informacje na temat SVHC, jeżeli ich stężenie na poziomie wyrobu przekracza próg 0,1%. SVHC są określone w formie listy substancji kandydujących do autoryzacji (tzw. lista kandydacka), która jest sporządzana przez Europejską Agencję Chemikaliów.

Wzór Deklaracji UE REACH SVHC

Kryteria Przyjęcia Deklaracji Dotyczącej Rozporządzenia UE REACH SVHC

Składanie deklaracji w sprawie rozporządzenia UE REACH SVHC w Portalu Dostawcy

Po otrzymaniu wiadomości e-mail możesz odpowiedzieć na otwarty wniosek klikając na niego na stronie startowej Portalu Dostawcy.

 1. Przed rozpoczęciem przygotuj informacje, które będą potrzebne do wypełnienia deklaracji i kliknij Get Started (Rozpocznij):

  mceclip0.png
  W tym oknie podane są linki do Product List (Listy Produktów) i Substance List (Listy Substancji) jako źródła informacji. Listy te zostaną zapisane w formacie Excel.

 2. Na stronie głównej należy zapoznać się ze szczegółami rozporządzenia i dostępnymi Resources (Źródłami Informacji).

  mceclip1.png

 3. Wybierz odpowiednią Listę REACH z menu rozwijanego Substance List Version (Wersja Wykazu Substancji). Najnowsza lista ustawiona jest jako wersja domyślna.

 4. Użyj pól wyboru, aby zaznaczyć swoje produkty i kliknij Declare for Selected (Zadeklaruj Zaznaczone):
  mceclip23.pngDeklarację można przeprowadzić osobno dla poszczególnych produktów lub dla wielu pozycji na raz. Aby wyświetlić więcej produktów, otwórz menu rozwijane w prawym dolnym rogu tabeli i wybierz odpowiednią liczbę produktów do wyświetlenia na stronie.

 5. Na następnej stronie przejrzyj sekcję Product Detail (Szczegóły Produktu):

  mceclip1.png

 6. Jeśli jest to wymagane, określ, czy każdy z produktów z wybranej grupie produktów to single article (wyrób prosty), czy też complex object (obiekt złożony) składający się z wielu wyrobów.

 7. Jeśli posiadasz plik XML IPC-1752A, aby przyspieszyć proces deklaracji, kliknij Upload File (Wyślij Plik).

  Wysłanie poprawnego pliku XML IPC-1752A wypełni odpowiednie sekcje poniżej danymi zawartymi w XML. Aby kontynuować składanie deklaracji bez pliku XML, przejdź do kroku 9.

 8. Korzystając z File Explorer (Przeglądarki Plików), przejrzyj pliki swojej organizacji, załącz plik XML i kliknij Open (Otwórz).

 9. Aby kontynuować składanie deklaracji bez pliku XML, kliknij Next (Dalej) aby otworzyć sekcję Product Statements (Oświadczenia o Produktach).

 10. Wybierz oświadczenie dla swoich produktów i kliknij Next (Dalej):

  mceclip25.png

 11. W sekcji Supporting Documents (Dokumenty Potwierdzające) kliknij Upload (Załaduj).

 12. Korzystając z File Explorer (Przeglądarki Plików), przejrzyj pliki swojej organizacji, dołącz odpowiedni plik i kliknij Open (Otwórz).

 13. Z listy rozwijanej wybierz file type (typ) dla przesyłanego pliku:

  mceclip45.png
  Aby usunąć dokument, kliknij "x". Możesz załączyć wiele dokumentów potwierdzających.

 14. Po załadowaniu dokumentów potwierdzających kliknij Next (Dalej).

 15. W sekcji Substance Information (Informacje o Substancjach) kliknij przycisk Add Substances (Dodaj Substancje):

  mceclip46.png
  Nowa sekcja otwiera się po prawej stronie strony. Sekcja ta pozostaje zwinięta, chyba że wybrane oświadczenie wskazuje użycie substancji.

 16. W oknie Add Substances (Dodaj Substancje), które się otworzy, wprowadź wymagane informacje zaznaczone na czerwono i kliknij Add (Dodaj):

  mceclip48.png
  Article Name (Nazwa Wyrobu) jest nowym polem które może być wymagane w niektórych przypadkach. Wprowadzenie nieobowiązkowych informacji może pomóc klientowi. Możesz również usunąć lub zmienić wszelkie wprowadzone tu informacje przed zakończeniem procesu przesyłania.

 17. Po zakończeniu dodawania substancji, sprawdź wprowadzone informacje w tabeli Substance Information (Informacje o Substancjach):

  mceclip50.png

 18. Powtórz ten proces dla każdej substancji, która musi być zadeklarowana i kliknij Next (Dalej).

 19. W sekcji Review (Przegląd) system wygeneruje powiadomienie, czy informacje są gotowe do złożenia.

mceclip7.png
Może zaistnieć potrzeba pozostawienia Comment (komentarza) w tej sekcji, jeśli klient o to poprosił. System poinformuje także, czy produkty są objęte unijną dyrektywą w sprawie odpadów.

     20. Kliknij Submit (Wyślij), aby zakończyć proces składania deklaracji i powrócić do strony głównej.

     21. W razie potrzeby powtórz proces składania deklaracji dla pozostałych części i kliknij Done (Gotowe), aby złożyć deklaracje.

     22. Na stronie Declaration Summary (Podsumowanie Deklaracji) można przejrzeć szczegóły złożonej deklaracji i kliknąć Continue (Kontynuuj), aby zakończyć proces:

mceclip8.png

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat REACH SVHC, pobierz dokument Assent

REACH in 2020 & Beyond Guide.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 4
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze